Vyberte stránku

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Obsah jednotlivých her, dílčích úkolů, designu, zvukového aranžmá je chráněno obsahem autorského práva. Zákazníky prosíme dodržovat mlčenlivost o obsahu hry a nezveřejňovat žádné ani jednotlivé detaily hry ústně ani písemně, na sociálních sítích, blogu, apod. Děkujeme.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. a Všechny únikové hry Elusion Company s.r.o. jsou provozovány společností Elusion Company s.r.o., se sídlem Jindřichovice 143 PSČ: 358 01 IČ:07639031, spis. zn.:37089 C, Krajský soud v Plzni zastoupené jednatelem (provozovatelem) Alešem Kašparem a jakékoliv právní a jiné vztahy z tohoto vyplývající se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (“VOP”) a právními předpisy České republiky. Jakékoli spory z těchto právních a jiných vztahů budou řešeny před obecnými soudy České republiky.

 

BEZPEČNOST A ODPOVĚDNOST HRÁČŮ

 1. a Nezbytnou podmínkou účasti v únikové hře provozované Elusion Company s.r.o. je bezpodmínečné dodržování bezpečnostních a provozních pravidel, a to všemi účastníky (“dále hráč”), kteří vstoupí do smluvního vztahu se Elusion Company s.r.o. na základě jejich uskutečněné rezervace únikové hry. Hráč tímto souhlasí, že pokud nebude dodržovat bezpečnostní a provozní pravidla a pokyny obsluhy – provozovatele příslušné únikové hry, může být vyloučen z obchodních prostorů Elusion Company s.r.o. na základě rozhodnutí operátora či vedení bez nároku na vrácení uhrazené ceny za hru, nebo její části.

 

 1. b Před vstupem do únikové hry, je hráč povinen podepsat prohlášení potvrzující skutečnost, že byl seznámen se všemi bezpečnostními a provozními pravidly a zavazuje se je dodržovat (“prohlášení účastníka”). Bez podpisu prohlášení účastníka nebude možné příslušného hráče vpustit do rezervované únikové hry (bez nároku na vrácení uhrazeného vstupného či jeho části).

 

 1. c Únikové hry provozované Elusion Company s.r.o. obsahují napínavé a do určité míry stresující či lekavé prvky a situace. Tyto prvky a situace jsou součástí hry a daného příběhu a žádný z hráčů se v průběhu trvání únikové hry nedostane do skutečně nebezpečné situace. V průběhu trvání každé únikové hry jsou hráči monitorováni zkušenou obsluhou dané hry, ten má k dispozici zvukový odposlech a kamerový video online přenos z dané hry.

 

 1. d Každý hráč se účastní v únikové hře na vlastní nebezpečí a odpovědnost.

 

 1. e Ve hrách jsou užity světelné a laserové efekty, technologie emitující magnetická či elektromagnetická pole. Hráči stvrzují svým podpisem, že byli s tímto obeznámeni a budou dodržovat příslušné předpisy a pokyny, aby během hry nedošlo k ohrožení jejich zdraví viz. bod 2.b. Osoby s kardiostimulátory či obdobnými zařízeními se mohou na konkrétní informace doptat obsluhy hry. Elusion Company s.r.o. se však v každém případě zříká odpovědnosti za jakékoli zdravotní komplikace spojené s touto skutečností.
 1. f Pokud by měl jakýkoliv hráč problémy s jakýmkoliv typem srdečního onemocnění či jiným obdobným onemocněním, měl by tento hráč tuto skutečnost sdělit obsluze před startem únikové hry a zvážit svou účast ve hře s ohledem na svůj zdravotní stav a možné komplikace z toho vyplývající. Vždy platí pravidlo viz. bod 2.d.

 

 1. g Elusion Company s.r.o. si vyhrazuje právo odmítnout vstup potenciálního hráče, který se na základě uvážení obsluhy či vedení bude jevit nezpůsobilým absolvovat únikovou hru ze zdravotních / bezpečnostních / operativních důvodů.

 

 1. h Pokud bude jakýkoliv hráč úmyslně poškozovat vybavení a/nebo zařízení únikové hry, odpovídá za způsobenou škodu a bude ze hry vyloučen na základě rozhodnutí obsluhy, a to bez nároku na vrácení uhrazeného ceny za hru či její části. Elusion Company s.r.o. akceptuje ojedinělé a výjimečné poškození vybavení a zařízení v rámci obvyklého opotřebení, ne však úmyslné poškozování zařízení únikové hry.

 

 1. i Hráči jsou povinni si uschovat své osobní předměty a jakékoliv cennosti v uzamykatelných boxech umístěných v prostorách recepce. Elusion Company neodpovídá za škodu za ztrátu či odcizení osobních věcí či cenností, které nebudou umístěny v uzamykatelných boxech.

 

OBCHODNÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

 1. a Ceny za hru uvedené na webu Elusion Company s.r.o., či v obchodních prostorách Elusion Company s.r.o. jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním čase dané rezervace a v závislosti na počtu osob. Konkrétní cena je uvedena v rezervačním systému na webu Elusion Company s.r.o. a k nahlédnutí vždy v obchodních prostorách Elusion Company s.r.o..

 

 1. b V případě, že hráč zarezervuje příslušnou hru ve zvoleném čase se zvoleným počtem hráčů a následně na základě rozhodnutí hráče dojde ke změně počtu hráčů/ změně zvolené hry/změně zvoleného termínu, v důsledku čehož dojde ke zvýšení konečné ceny za hru v daném případě, hráč je povinen vzniklý nedoplatek Elusion Company s.r.o. uhradit.

 

 1. c Pozdní příchody na únikovou hru (déle než 5 min po rezervovaném termínu) nejsou přípustné. V případě zpoždění hráče delším než 15 minut po rezervovaném termínu začíná běžet čas nezbytný k absolvování hry bez ohledu na přítomnost hráče a bez nároku na vrácení ceny za hru, či její části. V případě, že má hráč zpoždění, může mu být umožněn vstup na únikovou hru v náhradním termínu dle časových možností, nebo s následující skupinou, vše vždy na základě výlučného uvážení operátora či vedení Elusion Company s.r.o.

 

 1. d Pokud hráč zruší svou účast méně než 24hodin před zahájením rezervované únikové hry a cenu za hru, nebo její poměrnou část zaplatil, Elusion Company s.r.o. je oprávněna hráči naúčtovat částku až do výše celkové ceny hry, jako sankční poplatek za zrušenou rezervaci a tuto částku si započíst vůči hráčem/účastníkem uhrazenému rezervačnímu poplatku/poměrné části.

 

 1. e Hraní v únikové hře je zakázáno osobám mladším 6 let, není doporučeno osobám mladším 12let. Hráči mladší než 18 let musí být v průběhu celého trvání hry doprovázeny rodičem nebo jiným zletilým zástupcem nezletilého hráče.

3. f Elusion Company s.r.o. si kdykoli vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci s plnou náhradou hráčem uhrazené ceny za hru.

PRAVIDLA POŘIZOVÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH ZÁZNAMŮ

 1. a. Jakékoliv focení či pořizování jiných audiovizuálních záznamů v obchodních prostorách společnosti je přísně zakázáno. V případě porušení tohoto zákazu je společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení této povinnosti účastníkem a okamžitým ukončením hry bez nároku na vrácení vstupného či jeho části. Obsluha hry Vám ráda poskytne upomínkový snímek ze hry po jejím ukončení v prostorách za tímto účelem vyhrazených.

 

4.b. Hráči jsou tímto společností laskavě požádáni, aby nešířili jakékoliv informace o obsahu jednotlivých únikových her, zvláště o jejich zápletkách a řešeních. Prosím zachovejte tak unikátní zážitek z únikové hry i všem ostatním hráčům.

 

DÁRKOVÉ POUKAZY (vouchery)

 1. a Dárkové poukazy (vouchery) Elusion Company s.r.o. vystavené a prodávané Elusion Company s.r.o. jsou poukázkou na doručitele ve smyslu ustanovení § 1939 zákona č.89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“). Dárkovým poukazem je držitel, který dárkový poukaz předloží v provozovně Elusion Company s.r.o., oprávněn k odehrání jedné únikové hry, dle svého výběru spolu s jím zvolenými osobami, avšak nikoliv v počtu převyšujícím celkem 6 osob. Hráč(i) musí splnit podmínky viz. bod 2b.

 

5.b. Není-li na dárkovém poukazu uvedeno jinak, dárkový poukaz platí po dobu tří měsíců ode dne jeho vystavení.

 

5.c. Ceny dárkových poukazů se mohou lišit. Z tohoto důvodu platí, že pokud cena zakoupeného dárkového poukazu převyšuje cenu držitelem zvolené únikové hry, případný rozdíl v ceně se držiteli voucheru nevrací. Stejně tak platí, že pokud cena dárkového voucheru nedosahuje ceny zvolené únikové hry, držitel voucheru je povinen rozdíl v cenách doplatit

 

 1. d Vzhledem ke skutečnosti, že Elusion Company s.r.o. distribuuje dárkové poukazy i prostřednictvím třetích stran, může se předmět plnění na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami lišit od plnění garantovaného těmito VOP. Pokud je rozpor v předmětu a podmínkách plnění z dárkového poukazu, pak platí podmínky uvedené na dárkovém poukazu distribuovaném třetími osobami.

 1. e Dárkové poukazy nelze kombinovat s jakýmikoli dalšími slevami či akcemi..

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

 1. a Veškeré informace a údaje uvedené na webových stránkách Elusion Company s.r.o. mají pouze informativní a propagační charakter a neobsahují žádné ujištění či záruky, které by mohly z těchto údajů přímo či nepřímo vyplývat. Přístup na webovou stránku Elusion Company s.r.o. a používání služeb a odkazů na těchto stránkách uváděných jsou vždy na výlučném uvážení a odpovědnost jejich uživatele..

 

 1. b V průběhu poskytování svých služeb bude Elusion Company s.r.o. maximálně usilovat o naplnění očekávání a splnění všech přání svých klientů – hráčů. V každém případě však platí, že Elusion Company s.r.o. nebude odpovědná za výpadky či neschopnost poskytovat své služby a plnit své závazky v případech výskytu “vyšší moci”, které Elusion Company s.r.o. nemohla očekávat ani jim rozumně předcházet, zejména (nikoliv výhradně) záplavy, požár, přírodní pohroma, stávky, válka, teroristický útok, povstání, atd.).

 

 1. c Elusion Company s.r.o. není odpovědná za jakékoliv chyby, překlepy, nepřesnosti, které se mohou vyskytnout v informacích a materiálech zveřejněných na webových stránkách Elusion Company s.r.o. či sociálních sítích. Elusion Company s.r.o. není rovněž odpovědna za jakékoliv prodlení Internetu či výpadky provozu na webových stránkách způsobené případy “vyšší moci”, stejně tak jako výpadku telekomunikačních služeb, výpadků IT sítě či souvisejících záležitostí.

 

 1. d Webové stránky Elusion Company s.r.o. mohou obsahovat odkazy na zdroje a informace třetích stran a jejich webových stránek. Tyto odkazy mohou být používány na základě volného uvážení uživatelů webových stránek Elusion Company s.r.o. v žádném případě však neimplikují jakýkoliv souhlas či názor Elusion Company s.r.o. s obsahem těchto stránek, stejně tak jako jiných informací či reklamních bannerů a odkazů použitých na těchto stránkách třetích osob.

 

 1. e Webové stránky Elusion Company s.r.o. obsahují tzv. „cookies“ za účelem uložení některých údajů o uživateli. Cookies jsou malé soubory textového formátu používané síti Internet pro rozpoznání návštěvníků, zjednodušení přístupu a používání webových stránek a monitoring přání a příkazů uživatelů a sběr informací umožňující zlepšování obsahu webových stránek Elusion Company s.r.o.. Vyplněním rezervačního formuláře dává uživatel souhlas s použitím cookies na webových stránkách.

 

 1. f Elusion Company s.r.o. není odpovědná za jakoukoliv škodu, ušlý zisk či náklady vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek Elusion Company s.r.o. a/nebo s nemožností jejich dočasného použití.

 

 1. g Elusion Company s.r.o. není odpovědná za činnost a případné výpadky či omezení bankovních systémů obsluhujících platební systémy a platební bránu napojené na rezervační systém Elusion Company s.r.o..

 

 1. h V jakémkoliv případě vzniku odpovědnosti Elusion Company s.r.o. vůči hráči je výše odpovědnosti omezena výší ceny za hru uhrazené hráčem za použití služeb nabízených Elusion Company s.r.o..

 

ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. a Jakékoliv osobní údaje o hráčích únikových her provozovaných Elusion Company s.r.o. jsou pečlivě uloženy a zabezpečeny v datových archivech Elusion Company s.r.o. v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak v souladu se zákonem č.101/2000Sb., o osobních údajích (“Zákon”). Jakékoliv osobní údaje získané Elusion Company s.r.o. mohou být použity pouze pro potřeb Elusion Company s.r.o. a v žádném případě nebudou poskytnuty jakékoliv třetí osobě. Bez výslovného souhlasu hráčů, Elusion Company s.r.o. používá osobní údaje pouze a v rozsahu umožněném Zákonem, zejména pak ustanoveními § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odstavec 6 Zákona.

VIII. UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍCH POKUTÁCH

8. a. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, včetně náhrady škody přesahující sjednanou smluvní pokutu. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost nebo odstranit závadný stav. Smluvní pokuty obstojí vedle sebe a lze je ukládat i opětovně. Odstoupení od smluvního vztahu se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty ve výši vzniklé do nabytí účinnosti odstoupení. Smluvní pokuty (pokud není ujednáno jinak) jsou splatné okamžitě na místě v obchodních prostorách společnosti a to na základě výzvy obsluhy či vedení společnosti.

Bezpečnostní pravidla

1) Prostory jsou vybaveny bezpečnostními kamerami, aby mohla obsluha hry sledovat jednak bezpečnost hráčů, a jednak v případě potřeby hráčům pomáhat ve hře.

2) V jakémkoli případě nouze nebo zdravotních problémů je možné se spojit pomocí vysílaček s obsluhou, která hráče vyslechne, a pokud to bude nutné, zavolá pomoc.

3) Do místnosti je zakázáno vnášet mobilní telefony a svíticí baterie. V hrací místnosti je zároveň zakázáno jakékoli pořizování fotografií či videozáznamů.

4) Do místnosti je zakázáno dále vnášet výbušné, hořlavé a ostré předměty, jakými jsou například zbraně, nože či jakékoliv jiné nebezpečné předměty, které by mohly ohrozit ostatní spoluhráče.

5) Cennosti a osobní věci, jako jsou např. kabelky, peněženky, mobily, klíče apod., si mohou hráči během hry uschovat v uzamykatelných skříňkách. Provozovatel nezodpovídá za ztrátu věcí, které nebudou odloženy v uzamykatelných skříňkách.

6) V případě, že se některý z hráčů bude během hry snažit úmyslně poškodit hrací místnost, bude z prostorů vykázán. Zároveň mohou být z provozovny vykázáni hráči, kteří budou ohrožovat ostatní spoluhráče.

7) Obsluha může zakázat vstup do hrací místnosti lidem, u kterých má podezření, že jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek.

8) Obsluha hry může ukončit hru v libovolném časovém bodě, pokud jsou porušovány zásady a pravidla hry.

9) Těhotné ženy, osoby s epilepsií, klaustrofobií, se srdečními problémy či jinými chronickými onemocněními by měli zvážit svou účast na hře.

10) Hráči vykazující příznaky infekčních onemocnění, jako jsou nadměrný kašel, rýma, nachlazení, chřipka, angína apod., by měly taktéž zvážit svou účast na hře, aby se zabránilo dalšímu šíření těchto nemocí.

11) Hráči jsou povinni dodržovat pravidla a instrukce obsluhy.

Provozní pravidla hry

Obecná pravidla

1) Potvrzením a odesláním rezervačního formuláře bere objednavatel na vědomí, že do hry vstupuje spolu s ostatními spoluhráči na vlastní nebezpečí.

2) Na hru je potřeba se dostavit přesně 10 minut před objednaným termínem, aby se hráči mohli seznámit s pravidly hry apod. Hra začíná v čas rezervace. Od té doby začíná běžet 9o minut. Pokud přijdou hráči pozdě, budou mít na hru o to méně času.

3) Hra není primárně koncipována pro děti. Z tohoto důvodu je zakázána osobám mladším 6 let, nedoporučujeme ji osobám mladším 12 let. Osoby mladší 18 let se mohou hry zúčastnit pouze za účasti min. jednoho dospělého.

4) V případě, že se nemohou objednavatelé hry zúčastnit, je potřeba, aby ji zavčas stornovali. Nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem hry. Pokud tak neučiní, vystavují se riziku, že se do budoucna ocitnou na černé listině.

5) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv rezervaci. Pokud bylo vstupné předem uhrazeno, vzniká objednavateli hry nárok na jeho vrácení v plné výši.

6) Pokud účastníci ze své vůle hru předčasně ukončí, nemají nárok na vrácení vstupného.

7) Žádáme hráče, aby dále nešířili jakékoli informace, které souvisejí s obsahem a řešením únikových her, aby si mohli i ostatní zájemci hru vychutnat a užít.

Zásady cookies
Tento dokument byl vytvořen, aby ukázal úsilí vynaložené na dodržování právních předpisů o
ochraně osobních údajů. Tento dokument bude obsahovat Zásady cookies a nastavení souhlasu
se soubory cookies k prokázání souhlasu pro čas a region specifikovaný níže. Další informace o
tomto dokumentu najdete zde https://complianz.io/consent.
Tyto Zásady cookies byly naposledy aktualizovány Leden 2, 2023 a vztahují se na občany a osoby s
trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.
1. Úvod
Naše webové stránky https://elusion.cz (dále jen „web“) používají cookies a další související
technologie (pro usnadnění jsou všechny technologie označovány jako „cookies“). Cookies také
vkládají třetí strany, které jsme zapojili. V níže uvedeném dokumentu vás informujeme o používání
cookies na našem webu.
2. Co jsou soubory cookies?
Soubor cookie je malý jednoduchý soubor, který je odeslán spolu se stránkami tohoto webu a uložen
prohlížečem na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Informace v nich uložené mohou být
vráceny našim serverům nebo serverům příslušných třetích stran během následné návštěvy.
3. Co jsou skripty?
Skript je část programového kódu, který slouží k tomu, aby naše webové stránky fungovaly správně
a interaktivně. Tento kód je spuštěn na našem serveru nebo na vašem zařízení.
4. Co je to webový maják?
Webový maják (nebo pixelová značka) je malý, neviditelný kus textu nebo obrázku na webu, který se
používá ke sledování provozu na webu. Za tímto účelem jsou různá data o vás ukládána pomocí
webových majáků.
5. Cookies
5.1 Technické nebo funkční soubory cookies
Některé soubory cookies zajišťují, že určité části webu fungují správně a že vaše uživatelské
preference zůstávají známé. Umístěním funkčních souborů cookies usnadňujeme návštěvu našich
webových stránek. Tímto způsobem nemusíte při návštěvě našich webových stránek opakovaně
zadávat stejné informace a například položky zůstanou v nákupním košíku, dokud nezaplatíte. Tyto cookies můžeme umístit bez vašeho souhlasu.
5.2 Marketingové/Sledovací cookies
Marketingové/sledovací cookies jsou soubory cookies nebo jakákoli jiná forma místního úložiště,
které se používají k vytváření uživatelských profilů k zobrazování reklamy nebo ke sledování
uživatele na tomto webu nebo na několika webech pro podobné marketingové účely.
5.3 Tlačítka sociálních médií
Na naše webové stránky jsme zahrnuli obsah od Facebook k propagaci webových stránek (např.
„like“, „pin“) nebo sdílení (např. „tweetování“) na sociálních sítích jako Facebook. Tento obsah je
vložen s kódem odvozeným z Facebook a umísťuje soubory cookie. Tento obsah může ukládat a
zpracovávat určité informace pro personalizovanou reklamu.
Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů těchto sociálních sítí (které se mohou pravidelně
měnit) a přečtěte si, co dělají s vašimi (osobními) údaji, které zpracovávají pomocí těchto souborů
cookies. Získaná data jsou v maximální možné míře anonymizována. Facebook se nachází ve
Spojených státech.
6. Umístěné cookies
Facebook
Marketingové, Funkční, nezbytně nutné
Consent to service facebook
Užívání
Používáme Facebook pro zobrazení posledních příspěvků na sociálních sítích a/nebo tlačítek pro
sdílení na sociálních sítích. Čtěte více
Sdílení údajů
Další informace naleznete na Facebook-Prohlašení o ochraně osobních údajů.
Marketingové
Název
_fbc

Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat poslední návštěvu
Název
fbm*
Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat podrobnosti o účtu
Název
xs
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat jedinečné ID relace
Název
fr

Expirace
3 měsíce
Funkce
Zajistit zobrazování reklam nebo opětovné cílení
Název
act
Expirace
90 dní
Funkce
Uchovávat přihlášené uživatele
Název
_fbp
Expirace
3 měsíce
Funkce
Uchovávat a sledovat návštěvy napříč webovými stránkami
Název
datr

Expirace
2 roky
Funkce
Poskytnout prevenci podvodů
Název
c_user
Expirace
30 dní
Funkce
Uchovávat jedinečné ID uživatele
Název
sb
Expirace
2 roky
Funkce
Uchovávat podrobnosti o prohlížeči
Název
*_fbm_

Expirace
1 rok
Funkce
Uchovávat podrobnosti o účtu
Funkční, nezbytně nutné
Název
wd
Expirace
1 týden
Funkce
Získat informace o rozlišení obrazovky
Název
csm
Expirace
90 dní
Funkce
Poskytnout prevenci podvodů

Název
actppresence
Expirace
relace
Funkce
Uchovávat a sledovat, zda je karta prohlížeče aktivní
7. Souhlas
Když poprvé navštívíte náš web, ukážeme vám vyskakovací okno s vysvětlením o cookies. Jakmile
kliknete na „Uložit předvolby“, vyjadřujete svůj souhlas s používáním kategorií souborů cookies
a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Zásadách cookies. Používání cookies můžete
zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že naše webové stránky již nemusí fungovat
správně.
7.1 Správa nastavení souhlasu
8. Povolení/zakázání a odstranění cookies
Pomocí internetového prohlížeče můžete automaticky nebo ručně mazat soubory cookies. Můžete
také určit, že některé soubory cookies nemusí být umístěny. Další možností je změnit nastavení
internetového prohlížeče tak, aby se vám při každém uložení souboru cookies zobrazila zpráva. Další
informace o těchto možnostech naleznete v Nápovědě vašeho prohlížeče.
Vezměte prosím na vědomí, že náš web nemusí fungovat správně, pokud jsou deaktivovány všechny
cookies. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když
znovu navštívíte naše webové stránky.
9. Vaše práva týkající se osobních údajů
Pokud jde o vaše osobní údaje, máte následující práva:
Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho
budou uchovány.
Právo na přístup: Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, které jsou nám známy.

Elusion Company s.r.o., Escape Cheb Zásady cookies (EU) 2 ledna, 2023
Právo na opravu: Máte právo doplnit, opravit, odstranit nebo zablokovat vaše osobní údaje,
kdykoli budete chtít.
Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat
a nechat vaše osobní údaje smazat.
Právo na přenos vašich údajů: Máte právo vyžádat si od správce všechny vaše osobní údaje
a v celém rozsahu je předat jinému správci.
Právo na námitku: proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Řídíme se tím, pokud
neexistují oprávněné důvody ke zpracování.
Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte. Kontaktní údaje najdete ve spodní části těchto
Zásad používání souborů cookies. Máte-li stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom
se o tom dozvěděli, ale máte také právo podat stížnost kontrolnímu orgánu (Úřadu pro ochranu
osobních údajů).
10. Kontaktní údaje
V případě dotazů nebo komentářů ohledně našich zásad týkajících se souborů cookies a tohoto
prohlášení nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktních údajů:
Elusion Company s.r.o.
Jindřichovice 143, 35801 Jindřichovice
Česká republika
Web:https://elusion.cz
E-mail:info@elusion.cz
Tyto Zásady cookies byly synchronizovány s cookiedatabase.org dne Leden 2, 2023
Nastavení Souhlasu cookie
prefix => cmplz_
user_banner_id => 1
block_ajax_content => 0
do_not_track => 1
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
dismiss_timeout =>
disable_cookiebanner =>
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
cookie_expiry => 365
locale => lang=cs&locale=cs_CZ
categories => statistika, marketing
tcf_active =>

Elusion Company s.r.o., Escape Cheb Zásady cookies (EU) 2 ledna, 2023
forceEnableStats =>
preview =>
clean_cookies =>
id => 1
header => Spravovat Souhlas s cookies,1
accept_optin => Příjmout
accept_optout => Příjmout,1
manage_consent => Spravovat souhlas
manage_options => Zobrazit předvolby
save_settings => Uložit předvolby
dismiss => Odmítnout,1
message_optout => Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo
přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito
technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo
jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit
určité vlastnosti a funkce.
message_optin => Abychom poskytli co nejlepší služby, používáme k ukládání a/nebo
přístupu k informacím o zařízení, technologie jako jsou soubory cookies. Souhlas s těmito
technologiemi nám umožní zpracovávat údaje, jako je chování při procházení nebo
jedinečná ID na tomto webu. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit
určité vlastnosti a funkce.
category_functional => Funkční
category_preferences => Předvolby,1
category_statistics => Statistiky,1
functional_text => Technické uložení nebo přístup je nezbytně nutný pro legitimní účel
umožnění použití konkrétní služby, kterou si odběratel nebo uživatel výslovně vyžádal,
nebo pouze za účelem provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických
komunikací.,1
statistics_text => Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro
statistické účely.,1
statistics_text_anonymous => Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně
pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho
Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace,
uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.,1
preferences_text => Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel
ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.,1
marketing_text => Technické uložení nebo přístup je nutný k vytvoření uživatelských
profilů za účelem zasílání reklamy nebo sledování uživatele na webových stránkách nebo
několika webových stránkách pro podobné marketingové účely.,1
category_marketing => Marketing,1
manage_consent_options => hover-hide-mobile
use_categories => view-preferences
privacy_link_us => #

Elusion Company s.r.o.